Komposition vid det konceptuellas gränser. En krympande tomhet - mening, kaos och entropi / At the conceptual limits of composition. A shrinking emptiness - meaning, chaos and entropy

Det konstnärliga projektet ska utforska den musikaliska och litterära meningsproduktionens gränser med utgångspunkt i begreppen entropi och situerad och distribuerad kognition. Genom att utgå från de nutida musikaliska fälten Nykomplexitet och Noise, med företrädare som Brian Ferneyhough respektive Merzbow, vill projektet skapa innovativa strategier för en klangligt och strukturellt nyskapande. En utgångspunkt blir här på vilka sätt felläsningen och feltolkningen utgör en förutsättning för nyskapande skillnader; hur överraskande moment som leder till ny förståelse kan uppstå ur kaotiska tillstånd med hög entropi. Som kreativ utgångspunkt tar forskningsarbetet spjärn mot tre olika begrepp: The Refrain, Blood Music och Deterritorialization. Gilles Deleuze och Felix Guatarri respektive Katherine Hayles lägger således en grund för de initiala utforskningarna. Några produktiva motsatspar kommer dessutom att utgöras av begreppen emergens/linearitet, reflexivitet/objektivism samt distribuerad kognition/autonom vilja. Dessa lägger även en grund för generella undersökningar och resonemnag kring konstnärlig utvidgning och förnyelse i sig. Nya perspektiv adresseras och tydliggörs genom ett samarbete mellan de två tonsättarna Anders Hultqvist och Ole Lützow-Holm och författarna och poeterna Gunnar D Hansson och Lotta Lotass. Undersökningarna tar sin utgångspunkt i de musikaliska, litterära, informations-mässiga och kognitiva förutsättningarna för det konstnärliga arbetet.

Projektet stöds av Vetenskapsrådet 2015-18

2015-2018

AUDIO / VIDEO

 

Back to projects...