Entropic Pleasures

Composer: Anders Hultqvist
Entropic Pleasures [Delineations (a), Version one]
Computer track mixing and MatLAB-programming – Per Sjösten

Instrumentation:
Flute(Picc./Alto fl.), Bb Clarinet(Bb Bass Clar.), Percussion(One player- Sandpaper, Cymbal, metal plate, Vibr., Thai Gongs, Glockenspiel, Log drum), Piano, Violin, Cello + Computer sounds(stereo track).

Verket söker att utifrån olika entropinivåer gestalta delar av det spektrala och tidsliga rummet som uppstår mellan vitt brus och en sinuston, med nedslag i bl.a. skärt och rött brus. Stycket tar således fasta på några avsnitt ur en idealt sett kontinuerlig filtrering mot större och större ordning, från kaos och hög entropi till ordning och ett lägre entropivärde. De tidsliga strukturernas utveckling utspelar sig på ett liknande sätt mellan enklare kvalitativa rytmer och långt mer abstrakt kvantitativa tidsfördelningar.

Ett par inledande frågeställningar såväl i forskningsprojektet i stort som inom detta delprojekt är: Vilka vägar kan den konstnärliga gestaltningen ta sig nu när övertonerna är så tätt packade att resultatet blir brusklanger kopplade till kvantitativa och statistiskt gestaltade rytmiska lager? Kan en väg ur denna eventuella stasis vara att undersöka den glidande skalan mellan (tonala) ljud och brus – övertonsspektrumets utveckling som en allegori över alla systems entropiökning över tid?

Utifrån detta utgörs en linje i just detta verk av en, i den elektroniska delen, utveckling från syntetiska till allt mer naturliga ljud i form av fältinspelningar, samt en liknande utveckling i instrumental-ensemblen från mer speciella brusljud till en avslutande och mer natur-lik log-drum. En utveckling som således går ifrån brus(noise) till ’naturtonserien’ och vidare mot ’natur’-ljud. Stycket utgör ett inledande försök till att på ett (mer) medvetet sätt behandla de olika dimensionerna i ett musikverk för att, utifrån det sätt det sätts samman på, ev. komma åt några nya musikaliska linjer.

Den akustiska mixningen av instrument och högtalarbaserat datorgenererat material utgör också det en grundläggande problemställning i verket. Varje nytt framförande måste mixas utifrån förutsättningarna hos bl.a. lokalens rumsklang, ljudsystemets kvalité, ensemblens samlade klang, interpretatoriska övervägningar utifrån partituret, mm.

https://soundcloud.com/mimitabu/anders-hultqvist-entropic-pleasures-2015

2015

Ensemble Mimitabu

AUDIO / VIDEO

 

Back to projects...